Saugumo technikos reikalavimai

Saugumo technikos reikalavimai dirbant su lenktyniniais žirgais

1. Saugumo technikos taisyklės  prižiūrint lenktyninius žirgus
1.1. Visi lenktynių industrijos įrenginiai turi atitikti saugumo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
1.2. Sienos, pertvaros, durys, vartai turi atitikti sanitarijos ir higienos reikalavimus.
1.3. Patalpų viduje neturi būti aštrių briaunų, išsikišimų , kurie galėtų sužaloti žmones ir žirgus.
1.4. Takai negali būti slidūs, juose negali būti duobių ir plyšių, kurie gali tiesiogiai įtakoti traumas.
1.5. Treniruočių inventorius turi būti saugomas atskiroje, ar kitaip atitvertoje  patalpoje.
1.6. Patalpose turi būti elektra ir priešgaisrinis inventorius.
1.7. Treniruočių inventorius turi būti patikrintas patikimumo standartais bei visapusiškai įvertintas trenerių ir raitelių.
1.8. Su žirgais reikia elgtis ypatingai švelniai ir  ramiai, vengti grubių ir staigių judesių. Negalima žirgų mušti.
1.9. Griežtai draudžiama vedant staigiu judesiu sukti žirgą.
1.10. Kategoriškai draudžiama gąsdinti žirgus.
1.11. Treneris turi įspėti dirbantį personalą apie silpnos psichinės būklės žirgus ir duoti instrukcijas, kaip su tokiais žirgais elgtis.
1.12. Valant žirgus arklininkas turi stovėti žirgo priekyje, ir vengti staigių, grubių judesių.
1.13. Šėrimo metu laikytis higienos ir sanitarijos  reikalavimų ir maistą paduoti tik į švarias ėdžias.
1.14. Išvedant žirgus iš arklidžių ir transporto priemonių, jų durys turi būti iki galo atidarytos ir fiksuotos nuo vėjo gūsių ir kitokio aplinkos poveikio, kuris gali sudaryti sąlygas traumoms atsirasti.
1.15. Vedant žirgus iki jų stovėjimo vietos apynasris yra nuimamas tik tada, kai yra įsitikinama, kad žirgas nesukels pavojaus aplinkai.
1.16. Draudžiama žirgus vesti vienas priešais kitą siaurose patalpose, tarpduriuose.
1.17. Vedžiojant žirgus apžiūros aikštelėse, į treniruotes ar lenktynes paskui vienas kitą atstumas tarp jų negali būti artimesnis vienas šalia kito ar vienas paskui kitą, kaip trys žirgo korpusai.
1.18. Silpnos psichinės būklės žirgus privalo vedžioti du arklininkai. Ta pati išlyga gali būti taikoma eržilams.
1.19. Apžiūros aikštelėse griežtai draudžiama vienu metu vedžioti eržilus ir rujojančias kumeles.
1.20. Kategoriškai draudžiama pririšinėti arklius mazgais, kurių negalima lengvai atrišti. Virvės vedžiojimui ir fiksavimui turi būti tvirtos, be mechaninių pažeidimų.

2. Saugumo technikos taisyklės žirgų lenktynių ir jų treniruočių metu
2.1. Privažiavimo kelias į varžybų arklides ar varžybų žirgų dislokacijos vietą turi būti griežtai kontroliuojamas ir saugomas varžybų organizatorių paskirta apsauga. Į pirmiau išvardintas teritorijas gali patekti žmonės, turintys nustatytos formos Lietuvos žokėjų klubo leidimus.
2.2. Privažiavimai prie šių vietovių turi būti aptverti specialia juosta arba tvora.
2.3. Varžybų takelis turi būti apsaugotas nuo pašalinių žmonių ir daiktų.
2.4. Atsakingas už netesybas varžybų metu vyriausias teisėjas, o treniruočių metu treneris.
2.5.Prieš kiekvieno užbėgimo pradžią takelis turi būti apžiūrėtas varžybų rengėjų paskirto asmens ir iš jo pašalinti daiktai trukdantys bėgti žirgams.
2.6. Raitelis ant žirgo gali sėsti tik su apsauginiu šalmu.
2.7. Raiteliui atsisėsti į balną visuomet padeda arklininkas.
2.8. Žirgams sunkiai valdomiems ir aukštai keliantiems galvą leidžiamas naudoti  martingalas.
2.9. Prieš raiteliui užsėdant yra priveržiama balno pavarža ir raitelis būdamas balne tai pasitikrina.
2.10. Raitelio avalynė turi būti tokia , kad neužsikirstų balnakilpėse.
2.11. Draudžiama giliai kišti kojas į balnakilpes.
2.12. Draudžiama naudoti pentinus.
2.13. Draudžiama naudoti botagą.
2.14. Treniruočių metu, risčiuojant ir šuoliuojant, žirgai vienas nuo kito turi laikytis dviejų korpusų atstumo.
2.15. Treniruočių metu patiesimus (greitas įsibėgėjimas su maksimalaus greičio palaikymu nustatytą atstumą) daryti grupėse nedaugiau, kaip trims žirgams  ir laikytis šalia vienas kito  ne arčiau, kaip  1,5-2 metrų atstumu.
2.16. Lenktynių metu raitelis neturi teisės:
2.16.1. Daryti staigių judesių į šonus;
2.16.2 Stumdytis lenktynių takelyje su šalia jojančiais raiteliais;
2.16.3. Užkirsti kelią jojantiems paskui atstumu mažiau, kaip du  žirgo korpusai;
2.16.4. Jojant priekyje, keisti trajektoriją tiek į kairę, tiek į dešinę (zigzago forma), taip siekiant neužleisti pozicijos varžovams;
2.16.5. Po finišo riboženklio kirtimo staigiai stabdyti žirgą, rekomenduojama ne mažiau 200 metrų prajoti lengvais šuoliais;
2.16.6. Joti nepakankamai apšviestose teritorijose.  
2.17. Esant raitelio kritimui ar pabėgus žirgui imamasi sekančių saugumo priemonių:
2.17.1. Varžybų teisėjas, o treniruočių metu treneris duoda sutartą signalą, takas yra uždaromas ir imamasi priemonių žirgo fiksavimui;
2.17.2. Po sutarto signalo visi lenktyniaujantys, imasi saugumo priemonių ir stengiasi išvengti pavojaus nuo pabėgusio žirgo ir baigia lenktyniauti.
2.18. Lenktynių metu dalyviams yra draudžiama kalbėtis tarpusavyje, rūkyti, ar kitaip trukdyti varžyboms.
2.19. Varžybų metu žmonėms yra draudžiama vaikščioti ar kitokiu būdu kirsti lenktynių takelį, be vyriausiojo teisėjo žodinio leidimo.
2.20. Žiūrovų saugumą turi užtikrinti varžybų organizatoriai.
2.21. Varžybų organizatoriai privalo užtikrinti tinkamą  techninę sporto prietaisų ir įrenginių būklę  pagal saugumo  ir sanitarijos bei higienos, taip pat  kitus teisės aktų numatytus  reikalavimus ir  įstatymų nustatyta tvarka  atsako už žalą, padarytą  varžybų dalyviams ir žiūrovams sporto varžybų ir  kitų sporto  renginių metu dėl šių reikalavimų nesilaikymo. Varžybų metu žiūrovai draudžiami   bendros civilinės atsakomybės draudimu.
2.22. Lenktynių metu turi būtinai budėti greitosios medicinos pagalbos ekipažas su gydytoju.
2.23. Jojantys nepilnamečiai asmenys  privalo išmanyti ir būti įvaldę jojimo pagrindus. Už nepilnamečių kvalifikaciją tiesiogiai atsakingi treneriai. Nepilnamečiai asmenys treniruojasi ir dalyvauja varžybose, esant jų tėvų ar globėjų (rūpintojų) sutikimui.
2.24. Raiteliai privalo būti pasitikrinę sveikatą ir pateikti nustatytos formos pažymas.
2.25. Raiteliai turi būti apsidraudę draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.

3. Saugumo technikos reikalavimai esant starto mašinai
3.1. Autostarto mašina lenktyniniams žirgams yra mobilus įrenginys su atskira boksų sistema, iš priekio ir galo  turinti vartelius. Priekiniai varteliai atsidaro starto metu.
3.2. Esant lenktynėse autostarto mašinai  žirgai turi turėti treniruočių atestatą (Lietuvos žokėjų klubo) kuris liudija apie žirgo ir raitelio bandymų rezultatus  autostarto mašinoje, kadangi žirgus reikia pripratinti prie naudojamos mašinos. Neturint atestato apie bandymus starto mašinoje startas lenktynėse yra draudžiamas.
3.3. Per bandymus starto mašinoje be raitelio ir žirgo būtinai turi dalyvauti treneris ir  Lietuvos žokėjų klubo atstovas atsakingas už techninius reikalavimus varžybose.
3.4. Pripratinti žirgą prie autostarto mašinos turi kuo labiau patyręs raitelis ir treneris.
3.5. Prieš įvedant į starto mašiną žirgo ir raitelio amunicija yra kruopščiai patikrinama, kad išvengti, bet kokių kliuvinių startuojant.
3.6. Į autostarto mašiną raitelis gali patekti  tik su apsauginiu šalmu.
3.7. Žirgo prijaukinimas prie starto mašinos vykdomas sekančiai:
3.7.1. Žirgas žingine įvedamas į autostarto mašiną;
3.7.2. Žirgas sustabdomas uždarius galinius autostarto mašinos  vartelius;
3.7.3. Žirgas išleidžiamas iš starto mašinos risčia arba žingine;
3.7.4. Žirgui esant ramiam, autostarto mašinos abu varteliai uždaromi ir žirgas paleidžiamas pagal lenktynių reglamento taisykles;
3.7.5. Žirgui nerimaujant, autostarto mašinos priekinės durelės turi būti atvertos ir žirgui leidžiama nusiraminti;
3.7.6.Atsakingas už saugų iš  autostarto mašinos  paleidimą yra treneris ir Lietuvos žokėjų klubo narys, atsakingas už techninius reikalavimus varžybose;
3.8. Varžybų metu į autostarto mašiną žirgus su raiteliais įveda hipodromo darbuotojai atsakingi už startą arba darbuotojai atsakingi už techninius reikalvimus varžybose.
3.9. Esant žirgui bokse, draudžiama žirgui raginti, kaip poveikio  priemonę naudoti steką .
3.10. Esant žirgo nepaklusnumui, turi būti atidaromi priekiniai varteliai.
3.11.Startas duodamas tuomet, kai prieš autostarto mašiną nėra asmenų.
3.12. Atsidarius autostarto mašinai po starto raitelis ne mažiau 100 metrų turi judėti su žirgu tiesia trajektorija ir tik po to daryti staigesnį posūkį tiek į kairę, tiek į dešinę pusę, išbėgus 2 korpusų atstumu, prieš  bėgančius varžovus.

4.Steko naudojimas
Vadovaujantis saugumo technikos punktu :
1.8. Su žirgais reikia elgtis ypatingai švelniai ir  ramiai, vengti grubių ir staigių judesių. Negalima žirgų mušti.

1.Lenktynių metu žirgus galima  skatinti steku , ne ilgesniu , kaip 70 cm.
Sankcijos:Diskvalifikacija (anuliuojamas rezultatas)

2.Steką  žirgui skatinti lenktynėse panaudoti ne daugiau , kaip 8 kartus. Išimtys galimos tik kovojant finišo tiesiojoje , kuomet aiškiai matyti, kad žirgai kovoja galva į galvą dėl prizinės  vietos. Tuo pačiu steką draudžiama panaudoti žirgui skatinti, kuomet aiškiai matyti , kad tai visiškai  neturės įtakos žirgo bėgimo  rezultatui.
Sankcijos:
1.Įspėjimas (praleidžiamos vienos lenktynės)
2.Piniginė bauda
3.Diskvalifikacija (anuliuojamas rezultatas)

3.Kategoriškai draudžiama steku žirgą raginti per galvą, ausis.
Sankcijos:Diskvalifikacija(anuliuojamas rezultatas)

4.Kategoriškai draudžiama  žirgą skatinti grubiai mušant rankomis.
Sankcijos:Diskvalifikacija(anuliuojamas rezultatas)

5.Lenktynių bėgime negalima  steku liesti arba kitais judesiais gąsdinti kitus dalyvius ir jų žirgus.
1.Įspėjimas( praleidžiamos vienos lenktynės)
2.Piniginė bauda
3.Diskvalifikacija(anuliuojamas rezultatas)

6.Nuo 2009 metų birželio mėnesio steko rankenėlės zona negali pakilti  virš žokėjo peties  raginant žirgą arba kitaip sakant  negalima iškelti virš savo peties steko rankenėlės zonos, kada bėgama distancija.
Sankcijos:
1.Įspėjimas, jei tai nesukėlė neigiamo  poveikio  kitų žirgų rezultatui.
2.Piniginė bauda ,jei tai buvo atliekama specialiai arba kelis kart, bet nesukėlė neigiamo poveikio kitų dalyvių rezultatui.
3.Diskvalifikacija (anuliuojamas rezultatas), jei tai sukėlė neigiamą poveikį kitų dalyvių rezultatui.

7.Steku raginti žirgą galima tik iš tos pusės, kuomet įsitikinama, kad tai nesutrukdys žirgams jojantiems paskui  bei darantiems lenkimą. Vengti raginti žirgą steku iš tos pusės, kurioje yra kitas lenktynių dalyvis.
Sankcijos:
1.Įspėjimas, jei tai nesukėlė neigiamo  poveikio  kitų žirgų rezultatui.
2.Piniginė bauda, jei tai buvo atliekama specialiai arba kelis kart, bet nesukėlė neigiamo poveikio kitų dalyvių rezultatui.
3.Diskvalifikacija (anuliuojamas rezultatas), jei tai sukėlė neigiamą poveikį kitų dalyvių rezultatui.